تابستان

1مطلب موجود می باشد.
o BABY SUMMER facebook 282x150 - کودکی، تابستان و افسردگی
سلامت روان

کودکی، تابستان و افسردگی


کودکان متولد تابستان بیشتر در معرض افسردگی هستند یک پژوهش تازه حاکی از آن است که کودکانی که در فصل تابستان متولد می‌شوند، تا مرحله امتحان نهایی…