سنگ کلیه

1مطلب موجود می باشد.
Kidney stones treatment in Dubai UAE 1 282x150 - سنگ کلیه در کودکان
کودکان

سنگ کلیه در کودکان


هرچند شیوع سنگ کلیه در کودکان خیلی کمتر از بزرگسالان است ولی در کودکان حتی از دوره نوزادی میتواند ایجاد شود. نکته مهم این است که سنگ کلیه در کودکان اکثرا علت زمینه ای و ژنتیکی دارد .در نتیجه برخورد ما با  سنگ کلیه در کودکان نسبت به بزرگسالان با دقت و بررسی بیشتری همراه است و بررسی و درمان سنگ را  صرفا با دفع سنگ متوقف نمیکنیم.