مدفوع

1مطلب موجود می باشد.
تغذیه

به هر حال مدفوع بچه باید چه شکلی باشد؟


مدفوع بچه برای بسیاری از والدین منبع بزرگ رمز و راز – و اغلب نگرانی – است. گاهی اوقات سبز و نرم است. دفعات دیگر زرد و بی مزه…