نارسی

1مطلب موجود می باشد.
Feeding your preemie in the NICU 282x150 - نوزاد نارس و آنچه باید در این زمینه دانست
نوزادان

نوزاد نارس و آنچه باید در این زمینه دانست


به صورت سنتی نوزاد نارس به نوزادی اطلاق می شد که سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته داشت اما در سال ۲۰۱۳، american college of obstetrics and…