چهارماهگی

1مطلب موجود می باشد.
4 Month Old Baby Developmental Milestones A Complete Guide.jpg 1 282x150 - نقاط عطف مهم: کودک شما در چهار ماهگی
نوزادان

نقاط عطف مهم: کودک شما در چهار ماهگی


اینکه فرزند شما چگونه بازی می کند، یاد می گیرد، صحبت می کند، عمل می کند و حرکت می کند، سرنخ های مهمی در مورد رشد کودک…