بایگانی

1مطلب موجود می باشد.
46113231 9246 b  4917 282x150 - حماقت یا شرارت؟ کدام خطرناک‌ترند؟

ویدیو: حماقت یا شرارت؟ کدام خطرناک‌ترند؟


Bonhoeffer's theory of stupidity …